David, Rony,Helen, the birthday boy Liz, and Maggie

IMG 6873


thompsdb@telusplanet.net