Always wash before meals

Always wash before meals


thompsdb@telusplanet.net