Don't crash into any rocks

Don't crash into any rocks


thompsdb@telusplanet.net