I guess we can try this

I guess we can try this


thompsdb@telusplanet.net